Działalność Ogrodu

Działalność naukowa ogrodu jest związana z prowadzeniem pełnej dokumentacji określającej źródła pochodzenia każdego taksonu, miejsca i terminu posadzenia oraz zabiegów pielęgnacyjnych. Rośliny są oznaczone etykietami z nazwą rodziny oraz nazwą naukową (łacińską) i polską, czego dokumentacją jest inwentarz alfabetyczny. Istnieje też plan rozmieszczenia wszystkich okazów w poszczególnych kwaterach,  dokumentuje to  inwentarz powierzchniowy.

W Ogrodzie prowadzone są obserwacje fenologiczne oraz ocena stopnia aklimatyzacji gatunków roślin obcego pochodzenia.

Z zasobów kolekcji  coraz częściej korzystają ogrody botaniczne, arboreta  i pracownicy naukowi wyższych uczelni. Ogród bierze udział w programie Globalnej Strategii Ochrony Świata Roślin ( Global Strategy for Plant Conservation ). Patronat naukowy nad Ogrodem sprawują botanicy Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Na terenie Ogrodu jest także prowadzona działalność dydaktyczna w zakresie edukacji ekologicznej. Odbywają się w nim zajęcia dydaktyczne dla uczniów różnych typów szkół oraz studentów wydziałów przyrodniczych. Turyści i grupy zorganizowane mają możliwość zwiedzania Ogrodu z przewodnikiem. W uznaniu zasług dla upowszechniania wiedzy botanicznej, założyciel Ogrodu otrzymał  27 czerwca 1995 roku „Medal im. Profesora  Bolesława Hryniewieckiego”.