Projekty

W okresie od 01.04.2015r. do 30.09.2015r. na terenie Gołubieńskiego Ogrodu Botanicznego przeprowadzane zostało zadanie „Renowacja kwater działu ekologicznego Gołubieńskiego Ogrodu Botanicznego”. Zadanie to objęło łącznie 25 kwater najcenniejszego działu – 214 gatunków roślin chronionych, zagrożonych oraz objętych Konwencją Berneńską. Celem renowacji była poprawa warunków siedliskowych roślin oraz zapewnienie im optymalnych warunków do życia, zbliżonych do naturalnych. W tym celu poprawiono żyzność gleby oraz warunki pH (m.in. kwatera roślin stepowych, alpinarium wapienne, krzemianowe, zbiorowiska bagienne, kwatera „Osobliwości flory Pomorza”). Uzupełniono również alpinarium krzemianowe w skały serpentynowe oraz ustawiono nowe tablice informacyjne opisujące poszczególne kwatery oraz gatunki chronione. Projekt zrealizowany został przy pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Koszt kwalifikowalny zadania wyniósł 23 300 zł,zaś dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku wyniosła 18 000 zł.

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku>

 

Sprawozdanie z realizacji zadania:

Renowacja działu ekologicznego Gołubieńskiego Ogrodu Botanicznego skupiła się na:

a) uzupełnieniu gleby na kwaterach - czyli zakupie czarnoziemu, torfu, dolomitu

oraz podłoża i naniesieniu odpowiedniej ilości mieszanki w poszczególne miejsca kwater. Wpłynęło to na poprawę żyzności gleby oraz stworzenie odpowiednich warunków pH,

co stwierdzono podczas badań pH- metrem.

Na poszczególne kwatery wprowadzono następujące mieszanki:

- kwatery roślin stepowych-  dolomit, podłoże, nawóz naturalny granulowany

- alpinarium nawapienne- czarnoziem, podłoże, dolomit, nawóz naturalny granulowany

- alpinarium krzemianowe- czarnoziem, torf, podłoże, nawóz naturalny granulowany

- zbiorowiska bagienne- torf nieodkwaszony

- kwatera „Osobliwości flory Pomorza”- czarnoziem, dolomit, podłoże, nawóz naturalny granulowany

b)  oczyszczeniu z mchów skalistych części alpinariów

c) uzupełnieniu alpinarium krzemianowego w skały serpentynowe w celu stworzenia wymaganego podłoża dla niektórych gatunków roślin

d) usprawnieniu systemu nawadniania i ekspozycji działu ekologicznego - aby zapewnić optymalne warunki wilgotnościowe podłoża zakupiono węże ogrodowe, zraszacze oraz złączki. Zakupiono również zbiorniki na wodę deszczową do nawadniania kwater z roślinnością bagienną, co pozwala w znacznym stopniu utrzymać odpowiedni odczyn pH

e) ekspozycji działu ekologicznego- wymieniono zniszczone etykiety oraz zakupiono materiały potrzebne do stworzenia nowych tablic informacyjnych zawierających szczegółowy opis gatunków szczególnie cennych

f) bieżących pracach pielęgnacyjnych- zasilono kwatery odpowiednimi nawozami naturalnymi oraz usunięto rośliny niepożądane w nadmiernej ilości, czyli tzw. odchwaszczenie kwater (w tym usunięcie roślin inwazyjnych).

 

 

 

Wyżej wymienione działania w znacznym stopniu wpłynęły na poprawę warunków siedliskowych, a co za tym idzie kondycję poszczególnych okazów. W przyszłości planujemy kontynuować prace pielęgnacyjne i modernizacyjne tego działu, mamy zamiar poszerzyć dział ekologiczny Ogrodu, dlatego renowacja jest początkiem stworzenia siedlisk dla nowych gatunków roślin.

 

 

Podczas prac renowacyjnych zastosowano m.in. nawóz naturalny granulowany, zawierający bardzo cenne kwasy humusowe. Kwasy te pozytywnie wpływają na żyzność gleby oraz wzrost roślin ze względu na wysoką sorpcję wymienną kationów, zawartość tlenu i dużą pojemność wodną. Zwiększają one dostępność składników pokarmowych (zmniejszają ich wypłukiwanie i zatrzymują je w strefie korzeniowej), stymulują rozwój systemu korzeniowego oraz rozwój pożytecznych mikroorganizmów (np. Azotobacter, Nitrosomonas). Nawóz naturalny granulowany z całą pewnością wpływa pozytywnie na naturalną odporność roślin i pomaga im bronić się przed chorobami oraz szkodnikami.

Istotną czynnością była również wymiana etykiet na nowe oraz postawienie tablic opisujących poszczególne gatunki roślin. W sposób znaczący wpłynęło to na podniesienie świadomości ekologicznej osób odwiedzających Gołubieński Ogród Botaniczny, co zaobserwowano podczas rozmów z niektórymu osobami po zwiedzeniu kolekcji Ogrodu.

.

 

Etapy realizacji projektu:

 

ZADANIE

TERMIN REALIZACJI

1. Zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do:

 

- polepszenia warunków glebowych

(tj. czarnoziemu, komponentów glebowych, skał serpentynowych, myjki wysokociśnieniowej)

 

- usprawnienia i polepszenia jakości nawadniania (tj. węży, złączek, zraszaczy

i zbiornika na wodę deszczową)

 

- ekspozycji działu (tablice informacyjne)

 

 

IV-V 2015r.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wykonanie prac modernizacyjnych:

a) usunięcie nadmiaru mchów z alpinariów

 

b) przygotowanie odpowiedniej mieszanki podłoża i rozprowadzenie jej na kwaterach

 

c) renowacja systemu nawadniania- wymiana zużytych węży, montaż złączek i zraszaczy, ustawienie zbiornika na wodę deszczową

 

d) uzupełnienie alpinarium krzemianowego

w skały serpentynowe

 

 

 

IV- VI 2015r.

 

 

 

3. Przygotowanie ekspozycji gatunków i kwater:

a) wymiana zużytych etykiet na nowe

 

b) wykonanie i montaż tablic informacyjnych

 

VII 2015r.

 

 

4. Bieżące prace pielęgnacyjne 

 

IV- IX 2015r.

 

Rezultaty i efekty ekologiczne projektu:

- poprawa kondycji  214 gatunków chronionych, zagrożonych oraz objętych Konwencją Berneńską

-  podniesienie świadomości ekologicznej osób odwiedzających Ogród

 

Sposób monitorowania postępów oraz osiągniętych efektów i wskaźników:

- stały, bieżący nadzór nad realizacją poszczególnych prac, wykonywanie notatek z ich przebiegu oraz zdjęć

- ocena stanu gleby (badanie właściwości, odczynu pH) oraz ocena kondycji roślin po zastosowaniu renowacji działu ekologicznego

 

Sposób zapewnienia trwałości uzyskanego efektu ekologicznego projektu:

Pracownicy Gołubieńskiego Ogrodu Botanicznego zapewnią trwałość uzyskanego efektu ekologicznego, stale pielęgnując oraz monitorując kwatery działu ekologicznego Ogrodu. W przyszłości planuje się poszerzenie tych kwater o nowe gatunki.

Ogród odwiedzają co roku liczni turyści, grupy szkolne, studenci kierunków przyrodniczych, botanicy oraz inne osoby, więc odpowiedni stan zachowania oraz oznaczenie najcenniejszej pod względem botanicznym części Ogrodu z pewnością poszerzy ich wiedzę oraz uświadomi wartość gatunków chronionych i zagrożonych wyginięciem. Kolekcja działu ekologicznego jest i będzie prezentowana na wszystkich zajęciach edukacyjnych prowadzonych w Ogrodzie.

 

Wkład niepieniężny w realizację zadania:

- koordynacja zadania, konsultacje, monitoring zadań.

 

 

 

 

 

Tablica informacyjna